Struktur Kepengurusan

Pembina : KH. Khairul Umam, S.T, B.A, M.B.A.

Ketua: Nur Fajri Romadhon, B.Sh.

Wakil Ketua: Kurnia Sari

Sekretaris: Kiki Pratiwi, S.Kom.

Bendahara: Rahmah Zulfiah, S.Pd.I.

Humas: Muhamad Ziddan, A.Md.T. & Vellia Hasanah, S.Hum.

Sarana: Muhammad Zahid, S.Si.

Mudir Pesantren Kosan: KH. Abid Fathurrohman, S.Hum.

Mudirah Kuliah BISA: Amalia Paramitha, S.T., M.Arch.